Foreningens vedtægter

Vedtægter for Taastrup Musikforening

som vedtaget på generalforsamlingen, den 11. april 2011

§ 1: Foreningens navn er: Taastrup Musikforening.

Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at virke for fremme af musiklivet og musikinteressen gennem formidling af koncerter af forskellig karakter og gennem støtte til alsidig musikalsk udfoldelse, herunder fremme af aktivt forhold til musikken hos den opvoksende slægt.

§ 3: Som medlem kan optages enhver, der har interesse for foreningens formål.

§ 4: Medlemskontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling.

§ 5: Foreningens bestyrelse består af 3-5 eller 7 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer  vælges for 2 år ad gangen, dog således at der, afhængigt af bestyrelsens størrelse, i ulige årstal afgår 1, 2 eller 3 medlemmer og i lige årstal 2, 3 eller 4 medlemmer. Der vælges endvidere hvert år 2 revisorer og om muligt 1 eller 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan supplere sig med lederen af den kommunale frivillige musikundervisning. Er ingen bestyrelsessuppleanter valgt og sker der afgang fra bestyrelsen inde i en valgperiode, kan bestyrelsen selv supplere sig indtil næste generalforsamling.

§ 6: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.  Om nødvendigt kan næstformandsposten udelades og nedenstående bestemmelser justeres da i overensstemmelse hermed. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. Heraf skal den ene dog være formanden eller næstformanden. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne efter en afstemning lige, tæller formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme dobbelt. Over forhandlingerne føres en protokol. Formand og næstformand tegner foreningen i fællesskab. Foreningen hæfter kun for forpligtelser med foreninges formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse, forudsat at disses handlinger er sket inden for rammerne af disse vedtægter, generalforsamlingens beslutninger og den almindelige lovgivning.

§ 7: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens midler søges suppleret gennem offentlige og evt. private tilskud. Kassereren udarbejder årsregnskab, der skal være revisorerne i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Det reviderede regnskab skal derefter være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år så vidt muligt i april. Der indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§ 9: På den ordinære generalforsamling behandles følgende spørgsmål;

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning til godkendelse
  3. Kassereren aflægger regnskab til godkendelse
  4. Budget og kontingent for den kommende sæson forelægges til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleant
  7. Eventuelt
    Forhandling om forslag eller andre emner, hvorom der skal tages beslutning, kan kun finde sted, når anmeldelse er sket skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 10: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes senest 1 måned efter at mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt og motiveret har begæret dette over for bestyrelsen. Ekstraordinær generalforsamling kan ligeledes indkaldes såfremt et flertal i bestyrelsen begærer dette.

§ 11: Stemmeret på generalforsamlingen har tilstedeværende medlemmer, som medbringer gyldigt medlemskort. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. For familieabonnements vedkommende har kun forældrene stemmeret. Afstemningen skal ske skriftligt, når mindst 1/4 af de fremmødte forlanger det. Alle beslutninger træffes på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal, jf. dog § 12. Der føres protokol over forhandlingerne.

§ 12: Beslutning om ændring i foranstående vedtægter eller foreningens ophævelse kan kun træffes, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer vedtager ændringen eller ophævelsen på en generalforsamling med disse ændringer på dagsordenen.

Ved ophævelse af foreningen vil et overskud være at anvende til det folkeoplysende børne- og ungdomsarbejde i Høje­ Taastrup Kommune.

Vedtaget på generalforsamlingen den 11. april 2011